บริษัท บีโอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน พร้อมมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการจัดเก็บ การทำลายข้อมูล อีกทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูล ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
ดังต่อไปนี้
BOT Lease (Thailand) Co., Ltd. (“The Company”) highly respects your rights and values your personal data. The Company is committed to strengthen personal data protection in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562. This Privacy Notice is to inform you of the purposes for which the Company process your personal data, who it may be shared with, data retention period, data destruction and rights of data subject. You can examine information on personal data protection as follow.

1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร What is the Personal Data.

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง เอกสาร ข้อมูล และสารสนเทศใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้เสียชีวิต
Any documents, data and information relating to the Data Subject, which enables the identification of such Data Subject, whether directly or indirectly, but excluding the information of the deceased.

ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว คืออะไร What is the Sensitive Data.
ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรมหรือชีววิทยา ข้อมูลสหภาพแรงงาน หรือข้อมูลอื่นตามที่กำหนดโดยกฎระเบียบ (หากมี) ซึ่งสามารถทำให้เจ้าของข้อมูลถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้
Personal Data related to race, lineage, political view, creed, religion or philosophy, sexual behavior, criminal record, health folio, disability, genomic or biological data, labor union data, or other data as designated by regulations (if any) which could expose Data Subject to discrimination.

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัททำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย Personal data the company collects, uses and discloses

 1. ข้อมูลทั่วไปที่เป็นการแสดงตัวตน ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎอยู่บนเอกสารที่รัฐออกให้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขยานพาหนะ สัญชาติ รูปที่ปรากฎในหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ภาพถ่ายเป็นต้น
  Identification information relating to the data subject, such as first name, last name gender, date of birth, personal identification number, passport number, other government issued number(s) as well as other personal data appeared on government issued document, tax identification number, vehicle chassis number, nationality, image of passport, driving license, signatures, authentication.
 2. ข้อมูลติดต่อของเจ้าของข้อมูล เช่น ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวกันที่ใช้เพื่อการติดต่อเจ้าของข้อมูล
  Contact information of the data subject, such as address, email address, telephone number, and other similar contact information.
 3. ข้อมูลทางการเงินและการทำธุรกิจ เช่น เลขบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี บัญชีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน ประวัติการทำธุรกิจ
  Financial information of the data subject, such as account bank account number, business license, bank statement, history of finance and business

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล Sources of Personal Data

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจาก
The Company shall process your Personal Data acquired from

 1. ท่านที่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ และข้อมูลที่อยู่บนฐานข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหรือเกี่ยวกับธุรกิจ บริการ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือท่าน
  You provide it to The Company and the Company’s own databases in the course of or in connection with businesses, or any other affairs with the Company and/or you.
 2. แหล่งอื่นๆ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม หน่วยงานราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงาน องค์กร นิติบุคคลใด ๆ ที่มีสัญญากับบริษัทฯ หรือที่มีนิติสัมพันธ์กับบริษัทฯ บุคคลที่เจ้าของข้อมูลแต่งตั้งหรือให้เป็นตัวแทน หรือจากแหล่งสาธารณะอื่นใด
  From other sources e.g. Department of Business Development Ministry of Commerce, Department of provincial Administration Ministry of Interior, Legal Execution Department Ministry of Justice, any government agencies, international organizations, The Company’s consultants, business partners and contracting parties, including any person appointed by the data subject or other available public sources.

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล Propose of Processing Personal Data

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ระบุในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นหรืออาศัยฐานกฎหมายที่บัญัญัติไว้ ซึ่งบริษัทได้อาศัยฐานทางกฎหมายว่าด้วยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ฐานการเข้าทำและการปฏิบัติตามสัญญา ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต แล้วแต่กรณี
The Company shall process your personal data in accordance with PDPA and the Company only collect and use your personal data where is necessary or there is a lawful basis for collecting and using. The Company shall process your personal data base on the ground of legitimate interests, contract performance, legal obligation or other ground of lawful basis.

ธุรกิจของบริษัทฯ Business of The Company
- การให้บริการเช่าลีสซิ่ง แบบสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าดำเนินงาน และการให้ เช่าซื้อ แฟ็กเตอริงและเงินกู้ สำหรับทรัพย์สินต่างๆ ตั้งแต่อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เช่นเครื่องถ่ายเอกสาร
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ไปจนถึงอุปกรณ์สำหรับการผลิต ยานพาหนะ เครื่องจักรก่อสร้าง
  Finance leasing, operating leasing, hire purchase, factoring, and loans for a wide range of equipment, including heavy machinery and cars and trucks.

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล Purpose for Processing of Personal Data
- เพื่อวิเคราะห์และพิจารณาธุรกรรม ธุรกิจบริการ หรือกิจการอื่น ๆ ที่จะเข้าทำ
  For analyzing and considering in prospective transaction, businesses, services or any other affairs
- เพื่อนำเสนอและเข้าทำธุรกรรม ธุรกิจ บริการหรือกิจการอื่นๆ รวมถึงจัดทำและลงนามเอกสารทางสัญญาหรือทางกฎหมาย
  For proposing and concluding transactions, businesses, services or any other affairs, as well as, preparing and executing contractual or legal document
- เพื่อบริหารเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินและหลักประกัน เช่น การประกันภัย การจดทะเบียน การเสียภาษีประจำปี การกลับเข้าครอบครอง
  For administrating property and collateral matter e.g. insurance, registration, annual tax payment, repossession
- เพื่อบริหารบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมถึงการเรียกเก็บหนี้
  For administering account payable and receivables, as well as, debt collection
- เพื่อติดต่อและสื่อสารสำหรับธุรกรรม ธุรกิจ บริการต่าง ๆ หรือกิจการอื่น ๆ กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงยืนยันตัวตนคู่สัญญาหรือผู้รับเงิน
  For contacting and communicating for various transactions, businesses, services or any other affairs with relevant parties, as well as, authenticating contractual parties or payers
- เพื่อบริหารทางด้านกฎหมาย บัญชี และภาษีอากร
  For administering legal, accounting and taxation matters
- เพื่อดำเนินการฟ้องร้อง การร้องเรียน และประเด็นทางด้านกฎหมาย
  For litigating lawsuits, complaint and legal issues
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ และ คำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจ อาทิเช่น ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
  For complying with laws and regulations and competent authorities’ s orders such as comply with the laws on anti-money laundering and counter terrorism and proliferation of weapon of mass destruction financing

5. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Processing of Personal Data

- การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ซึ่งได้แจ้งให้ท่านทราบในขณะหรือก่อนการเก็บรวบรวมดังกล่าวนั้น เว้นแต่ได้รับการยกเว้นโดยกฎหมายหรือท่านทราบเป็นอย่างดีถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว จึงไม่ต้องแจ้งให้ทราบอีก
  Personal data processing The Company shall process your personal data upon necessity only for serving purpose which have been notified to you on or before collection thereof, unless it is exempted by laws or you are well aware of such purposes so that the same may not be notified
- วิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคลากร ซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการบริการจากบุคคลภายนอก
  Processing Method The Company shall process your personal data by personnel, software, databases, electronic equipment and outsources
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจมอบหมายหรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่ปรึกษา บริษัทภายนอกที่ให้บริการแก่บริษัทและบุคคลภายนอกใด ๆ
ให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัทฯ หรือตามคำสั่งของบริษัทฯ
  Data Processor The Company may assign or allow outside parties as data processor, such as consultants, outsource companies providing services to the Company, and any third parties to process your personal data on the Company’s behalf or directions.

6. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว Processing of Sensitive Data

โดยปกติบริษัทจะไม่ประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เว้นแต่มีความจำเป็น และบริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน หรือกฎหมาย อนุญาตให้บริษัทฯ กระทำการดังกล่าวได้
โดยไม่ต้องรับความยินยอม
In general, The Company shall not process Sensitive Data, unless it is necessary and The Company shall have obtained your explicit consent or The Company iss permitted by law to do so without consent required.

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (อาทิเช่นข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาในบัตรประชาชน) บริษัทฯ และ/หรือท่านควรปกปิดข้อมูลดังกล่าวซึ่งรวมอยู่ในเอกสารดังกล่าว
ก่อนให้ข้อมูลหรือเอกสารนั้นแก่บริษัทฯ
In case the Company has no intention to process such Sensitive Data (such as Religion data from your national identification card) The Company and/or you should conceal Sensitive Data incorporated therein before giving the data or documents to The Company.

7. การเก็บรักษาและระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล Retention Forms, Place and Period

บริษัท ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยมีการรักษาความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลเพื่อป้องกันการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
The company shall retain your personal data in both paper and electronic forms as it deems appropriate with security and safeguard to prevent unauthorized processing of personal data

บริษัท ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวม และตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หลังจากระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทฯ อาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลจากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัท โดยไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
The Company shall retain your personal data only for as long as it is necessary for the purpose for which it was collected and in accordance with the applicable law. After the end of such retention period, the Company may destroy your personal data from storage or data -base without prior notice

8. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ Transfer personal data to foreign countries

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำขึ้น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และ/หรือ เพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรม
ของบริษัทฯ โดยส่งข้อมูลไปที่ บริษัท บีโอที ลีส จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ และปฏิบัติตามกฎหมาย Personal Data Protection Law of Japan อย่างเคร่งครัด
The Company may need to transfer your personal data to foreign countries in this way to carry out the Company’ s contract with you, fulfill the legal obligations, and/ or for the Company’s legitimate interests. The Company shall transfer your personal data to BOT Lease Co., Ltd. (Japan) which the identify can definitely be defined and there is a privacy policy in accordance with Personal Data Protection Law of Japan.

9. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล Security measures for protecting personal data

บริษัทฯ จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อรับรองแก่ท่านว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น ได้รับการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ บริษัทใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย การคัดลอก การดัดแปลง การรั่วไหล การสูญหาย ความเสียหาย และ/หรือการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
กรณีมีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งเหตุแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้า โดยจะต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมง เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยง
ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
The Company provides appropriate security to assure you that your personal data is protected and sufficiently secured. The company uses appropriate security measures to prevent unauthorized access to personal data, collection, disclosure, copying, modification, leakage, loss, damage and/or change of personal data. However, the company shall not be responsible if external persons use your personal data without permission due to the causes that the company cannot control.
In case of personal data breach, the Company without delay shall inform the office of the personal data protection commission within 72 hours, unless the breach is no risk of affecting rights and freedom of person.

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล Right of Data Subject

(ท่านจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าว เมื่อกฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้ You can exercise your right, when the law comes into effect)
ภายใต้การบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านมีสิทธิหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
Subject to the provision of Personal Data Protection Act B.E. 2562, you have a number of rights regarding the collection, use, disclosure and/or transfer of your personal data, including the rights.

 1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอรับสำเนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  รวมทั้งขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
  To access: you can access and obtain a copy of information relating to the collection, use, disclosure and/or transfer of your personal data, and a copy of your personal data, or request that the Company disclose the acquisition of your personal data without your consent.
 2. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ ท่านมีสิทธิ
  ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ครบถ้วนได้
  To rectify: where you consider that your personal data is inaccurate, not up-to-date, or incomplete, you can require that such Personal Data be modified accordingly.
 3. สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในลักษณะของข้อมูลทีไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลในประการนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
  To erase or destroy: you can request the deletion, destruction, or anonymization of your personal data to the extent permitted by law.
 4. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ในกรณีที่ท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ท่านอาจใช้สิทธิระงับการใช้
  ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง
  To restrict: you can request the restriction of the use of your personal data, for example in case you found that your personal data is inaccurate, you can request to restrict the use of such data until it is modified.
 5. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน รวมถึงกรณีที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
  การตลาดแบบตรง
  To object: you have the right to object to the collection, use, or disclosure of your personal data including for direct marketing purpose in any case.
 6. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านได้เคยให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิ
  ขอเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้
  To withdraw your consent: where you have given your consent for the collection, use or disclose of personal data, you have the right to withdraw your consent at any time.
 7. สิทธิในการขอโอนข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท ฯ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้โดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติและสามารถเปิดเผยโดยวิธีการอัตโนมัติแก่ท่านหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (หากสามารถทำได้)
  To data portability: You can request the Company to send or transfer your personal data, which is already arranged by the Company in the format that can be read or used by automatic tools or equipment and can be disclosed by automated means, to you or other Data Controller (if applicable).
 8. สิทธิในการร้องเรียน ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ หรือผู้ประมวลผล
  ข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการปฏิบัติฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  To complain: Subject to criteria and conditions under applicable regulations of the Office of Personal Data Protection, you are entitled to file complaints against the Company or its Data Processor upon breaches or violations of laws on personal data protection.

11. การทบทวนและการปรับปรุงนโยบาย Policy Review and Modification

บริษัทฯ จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงใน Website ของบริษัทฯ ในทันที ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 1 มิถุนายน 2564
The Company shall periodically review This Privacy Policy to reconcile the same with applicable law, regulations and practices. If there is modification on this Privacy policy, the company shall publish the same on the Company’s website immediately. This Privacy Policy was last reviewed on 1 June, 2021.

12. ช่องทางการติดต่อ Contact Channel

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
บริษัท บีโอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด : BOT Lease (Thailand) Co., Ltd.
เลขที่ 54 อาคารหะรินธร ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
54 Harindhorn Tower, 4th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: (66)02-266-3060 Email : dpo@botlease.co.th

กลับสู่ด้านบน
top