Officer List

Director, Corporate Governor
Eiichi Yoshikawa
Chief Executive Officer
Shoji Nakano
Director, Senior Managing Executive Officer
Hiroshi Matsuo
Director, Managing Executive Officer
Shingo Ninomaru
Director
Hiroshi Hataguchi
Director
Hideyuki Iwamoto
Director
Shin Kitamura
Corporate Auditor
Tatsuya Nakano
Corporate Auditor
Atsushi Nakaishi
Corporate Auditor
Takashi Takahashi
Senior Managing Executive Officer
Wataru Tanaka
Managing Executive Officer
Michihiro Enomoto
Managing Executive Officer
Daisuke Kato
Managing Executive Officer
Shuji Yamamoto
Managing Executive Officer
Shuji Taniguchi
Managing Executive Officer
Munehisa Oku
Executive Officer
Toshiya Morita
Executive Officer
Yuichiro Shibuya
Executive Officer
Sakae Hashizume
Executive Officer
Seiji Akama
Executive Officer
Hideo Sakakura
Executive Officer
Shunichi Otsubo
Executive Officer
Tatsuhito Banshou
Executive Officer
Hirooki Shimahara
Executive Officer
Shogo Kikuchi
Executive Officer
Hirohisa Matsuyama
Executive Officer
Ken Masui
Executive Officer
Hiroshi Shibata

As of January 24,2020

page top
top